UMUSI WAHARIWE UMUKENYERERARUGAMBA 2022

Bakenyererarugamba ! Segura inkona !

Ubuserukizi bwa segisiyo y’umugambwe CNDD-FDD mu Burusiya burifurije abakenyererarugamba umusi mukuru mwiza wahariwe Umukenyererarugamba (Umukenyererarugamba Day 2022). Icivugo c’uno mwaka akaba ari : “Bakenyererarugamba, dukenyere zigume mu rugamba rwo kurwanya ubukene dutere iteka igihugu cacu “.

Bakenyererarugamba tubere akarorero abandi bakenyezi mu kuba abanyamwete baharanira iterambere ry’igihugu cacu no mukwirinda ibidusamaza. Dushishikare kurondera iterambere rirama mugukora cane no mukwama tuzirikana ko dufise uruhara ntangere mw’ituganywa n’irangurwa vy’imigambi itandukanye y’iterambere yo kurwanya ubukene mu gihugu. Tuje hamwe mumashirahamwe muguhanahana ivyiyumviro vyubaka, mugusangira imigambi y’iterambere, mukumenyekanisha imigambi iriko irarangurwa no mugushigikirana.

Umukenyererarugamba wese aharanire kwisununura mu bijanye n’ubutunzi no kuziganya. Umwimbu uvuye mu migambi ntusesagurwe mukuwukoresha ibidakenewe. Ahubwo ube inyishu yo kurwanya ibibazo vy’ubukene mungo n’ubukene bw’ibura ry’akazi.

Umugisha w’Imana ube kubakenyererarugamba b’umugambwe CNDD-FDD.

Umusi mukuru mwiza.

Tugire CNDD-FDD ! N’intsinzi!

Murakoze! 

SEGISIYO Y’UMUGAMBWE CNDD-FDD MU BURUSIYA

Author

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *