1. CNDD-FDD INAMA Y'ABANYAGIHUGU, BAHARANIRA DEMOKARASI NYAKURI, MU GIHUGU KIGENGWA N'AMATEGEKO, ABARUNDI BOSE BUBAHIRIZWE; BISHIRE KANDI BIZANE MU GIHUGU C'AMAVUKIRO, BATUNGE BATUNGANIRWE MU VYABO NO MU BABO, ATA WANDYA CANKE WANGURA.
  2. CNDD-FDD IRONDERA INEZA YA BOSE, NTIKUMIRA IGOMBA UBUTUNGANE, UGUSABIKANYA MURI VYOSE, UMUTEKANO KURI BOSE; KUGIRA BENE BURUNDI BOYE KWAMA BICWA, KANDI ATACO BAZIRA BANGAZWA NK'IBIKOKO, ABARUNDI TURAVYANSE.
  3. CNDD-FDD IRONDERA INTWARO, ISUBIZA IJAMBO ABANYAGIHUGU, HAKABONEKA INDONGOZI, ZIBIKWIYE KANDI Z'IMVUGA KURI; ZEMERA UBUTEGETSI BUCIYE MU MATORA, ABARUNDI BAKARONGORWA N'ABO BITOREYE, ATA GIKENYE N'AGAHOTORO.
  4. CNDD-FDD NI WEWE TWIZIGIYE, USUBIZE ITEKA ABARUNDI, URWANYE IKINYOMA N'AKARENGANYO, AKAGAYE BE N'UGUHEMUKA; IRAGI TWASIGARANYWE N'INCUNGU ZA DEMOKARASI, RWAGASORE NA NDADAYE BIGUZE ABARUNDI BOSE, MUZE TWESE TURIGENDERE.
  5. CNDD-FDD MIZERO Y'ABARUNDI, NTA N'UMWE ATOGUSHIMA, IMIGAMBI YAWE IBEREYE UBURUNDI, ABARUNDI ISINZI TUKURI INYUMA; N'UKOMERE MU BAWE WE RUKIZA RW'ABARUNDI, TUGUHAYE URABIKWIYE KU MIGAMBI YAWE MYIZA, CNDD-FDD.

[metaslider id=”2192″]